Systemy sygnalizacji pożaru SSP, SAP

Instalacja SSP

Systemy sygnalizacji pożaru SSP czy systemy alarmu pożarowego SAP mają na celu wykrywanie zagrożenia pożarowego, sygnalizowanie i powiadamianie o jego wystąpieniu, a czasem również wykonywaniu czynności sterujących. Zadaniem SSP jest przede wszystkim ochrona zdrowia i życia ludzi oraz minimalizowanie strat materialnych.

PM Digital z certyfikacją CNBOP-PIB


Posiadamy certyfikację usług w zakresie montażu i konserwacji systemów sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi oraz systemów sygnalizacji pożarowej CNBOP-PIB. W branży instytucja ta wyznacza standardy w obszarze ochrony przeciwpożarowej, a certyfikat od niej przyznany jest gwarantem najwyższej jakości usług, które wieńczy pozytywna opinia techniczna i dopuszczenie do użytkowania. To również dowód na to, że wykonana przez nas usługa spełnia najwyższe standardy w obszarze systemów przeciwpożarowych. Wdrażamy systemy sygnalizacji pożaru marek Bosch Security oraz Polon Alfa.

Instalacje SSP Bosh Security, Polon Alfa

W każdej firmie czy przedsiębiorstwie istnieje ryzyko wystąpienia pożaru, dlatego istotne jest aby zadbać o zabezpieczenia przeciwpożarowe. Nasi klienci zwracają się do nas często z prośbą o wykonanie instalacji SSP, ponieważ wpływa to korzystnie na wysokość ubezpieczenia, które wykupują dla swoich firm, a niejednokrotnie jest to warunek konieczny do jego uzyskania. Ponad to Ustawodawca wyznaczył rodzaje obiektów, które mają obowiązek stosowania SSP. Należą do nich:
Obiekty prywatne:
☑️ Handlowe i wystawowe:
o jednej kondygnacji przy powierzchni strefy pożarowej ponad 5000m²
wielokondygnacyjne przy powierzchni strefy pożarowej ponad 2500m²
☑️ Kina (ponad 600 miejsc)
☑️Budynki, gdzie znajduje się pond 300 miejsc do celów gastronomicznych
☑️ Zakłady pracy zatrudniające więcej niż 100 niepełnosprawnych
☑️ (Hotele) Budynki zamieszkania zbiorowego (mające ponad 50 miejsc noclegowych)
☑️ Centra przetwarzania danych o zasięgu krajowym i wojewódzkim
☑️ Centrale telefoniczne (przy pojemności powyżej 10 000 numerów) oraz centrale telefoniczne tranzytowe (przy pojemności 5000 – 10000 numerów) o znaczeniu miejscowym lub regionalnym
☑️ Podziemne garaże (mające strefę pożarową ponad 1500m²) lub mające więcej niż jedną kondygnację podziemną
☑️ Banki, gdzie strefa pożarowa (zawierająca salę operacyjną) przekracza 500 m²

Obiekty publiczne:
☑️ Teatry (mające ponad 300 miejsc)
☑️ Sale sportowe i widowiskowe (ponad 1500 miejsc)
☑️ Szpitale (z wyłączeniem psychiatrycznych) i sanatoria (mające ponad 200 łóżek)
☑️ Szpitale psychiatryczne (mające ponad 100 łóżek)
☑️ Domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji niepełnosprawnych (mające ponad 100 łóżek)
• Budynki użyteczności publicznej (wysokie lub wysokościowe)
☑️ Budynki zamieszkania zbiorowego (mające ponad 50 miejsc noclegowych)
Archiwa określone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
☑️ Muzea i zabytki budowlane (określa Generalny Konserwator Zabytków z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej)
☑️ Centra przetwarzania danych o zasięgu krajowym i wojewódzkim
☑️ Urzędy obsługujące organy administracji rządowej
☑️ Stacje podziemnej kolei oraz metra
☑️ Porty i dworce przeznaczonych dla ponad 500 osób jednocześnie
☑️ Biblioteki, gdzie zbiory stanowią narodowy zasób biblioteczny

Integracja systemu SSP z innymi systemami PPOŻ

System sygnalizacji pożarowej ogranicza się do zaalarmowania wykrycia pożaru, lecz może spokojnie zostać zintegrowany z systemami, które dzięki integracji rozpoczną działania, które będą ograniczały rozprzestrzenianie się ognia czy ułatwią ewakuację budynku. Zintegrowane systemy po otrzymaniu informacji o wykryciu dymu czy podwyższonej temperaturze mogą np. uruchomić system zraszaczy czy otworzyć drzwi ewakuacyjne lub bramki kontroli dostępu. Rozwiązań jest bardzo wiele, a ich wybór będzie zależał od możliwości technicznych obiektu oraz finansowych klienta.

SSP Warszawa

PM Digital nie tylko pomoże Ci zaprojektować i zainstalować SSP, ale również może zostać administratorem systemu co wiąże się z pilnowaniem harmonogramu przeglądów i ich przeprowadzaniem, ale również wprowadzi zmiany konfiguracyjne itd.
Obiekty, które obowiązkowo muszą mieć zainstalowany system SSP oraz przy nowych inwestycjach projekt oraz przeglądy powinny być uzgodnione z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej lub rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Pierwszym elementem, który musimy wykonać jest wizja lokalna na której zapoznajemy się z obiektem, otrzymujemy lub sporządzamy jego plan i następnie rozpoczynamy prace projektowe.
Na etapie projektowym musimy:
☑️ Wybrać czujki, których rodzaj będzie uzależniony od wielu czynników np. wysokości pomieszczenia, warunki panujące w obiekcie (temperatura, wilgotność itp.).
☑️ Zaplanować rozmieszczenie czujek – Głowna zasada mówi, że aby system SSP był kompletny i skuteczny to czujki powinny znajdować się we wszystkich pomieszczeniach, a każde odstępstwo powinno być uzasadnione normą.
☑️ Zaplanować rozmieszczenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych – Powinny znaleźć się przy wejściach, na drogach ewakuacyjnych i klatkach schodowych (nie powinny być oddalone od siebie o więcej niż 30 m).
☑️ Zaplanować rozmieszczenie sygnalizatorów akustycznych – Minimalnie ustawia się dwa w budynku i po jednym w każdej strefie pożarowej. Dodatkowo sygnalizatory akustyczne mogą być używane do rozgłaszania innych alarmów, które skutkują identyczną reakcją.
☑️ Kolejnym elementem jest instalacja systemu, która powinna odbyć się przy użyciu odpowiednich kabli tj. uniepalnionych, które najczęściej są koloru czerwonego. Ważne jest również, aby instalacja odbyła się w taki sposób, aby w przyszłości była możliwość rozbudowania lub unowocześnienia systemu.
☑️ Po instalacji pozostaje tylko konfiguracja systemu i oddanie go do użytku klientowi. Jeśli istnieje potrzeba administrowania systemem to PM-Digital również ma taką usługę w swojej ofercie.
Należy pamiętać, że system SSP, powinien przynajmniej raz w roku lub częściej jeśli np. wymaga tego producent urządzeń lub warunki są sprzyjające pożarowi przejść kontrolę, czyszczenie i konserwacje.